Home > เกี่ยวกับองค์กร > ประวัติองค์กร

ประวัติองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเปือยน้อย  จังหวัดขอนแก่น

ลักษณะองค์กร

. สภาพแวดล้อมของส่วนราชการ

๑.พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ   ตั้งขึ้นมาตาม  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐  (ข้อ๒๑)      สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 

 

พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย

 

 

ข้อ ๒๑ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อําเภอ

(๒) ดําเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ

(๓) กํากับ  ดูแล  ประเมินผล  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข   ในเขตพื้นที่อําเภอ

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย  มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ มีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

(๔) ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ

ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง

(๕) พัฒนาระบบสารสนเทศ  งานสุขศึกษา  และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพ ในเขตพื้นที่อําเภอ

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย

 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐