Home > เกี่ยวกับองค์กร > วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์  ค่านิยมและสมรรถนะหลักของส่วนราชการ

วิสัยทัศน์     เป็นองค์กรสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

”พันธกิจ   1.พัฒนาและจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือเครือ    3.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีสนับสนุนบริการสุขภาพ  4.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ตามมาตรฐานวิชาชีพและทำงานอย่างมีความสุข

สมรรถนะหลัก      บุคลากรของส่วนราชการตรงต่อเวลา  มีความซื่อสัตย์   มีวินัย  อุทิศตน

เสียสละ  ร่วมแรงร่วมใจ  โปร่งใสตรวจสอบได้

ค่านิยม  MOPH