Home > หน่วยงานภายใน > สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเปือยน้อย

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเปือยน้อย

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเปือยน้อย  จังหวัดขอนแก่น

  1. 1. ลักษณะองค์กร

. สภาพแวดล้อมของส่วนราชการ

๑.พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ   ตั้งขึ้นมาตาม  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐  (ข้อ๒๑)      สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 

 

พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย

 

 

ข้อ ๒๑ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อําเภอ

(๒) ดําเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ

(๓) กํากับ  ดูแล  ประเมินผล  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข   ในเขตพื้นที่อําเภอ

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย  มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ มีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

(๔) ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ

ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง

(๕) พัฒนาระบบสารสนเทศ  งานสุขศึกษา  และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพ ในเขตพื้นที่อําเภอ

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย

 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐

 

๒- วิสัยทัศน์  ค่านิยมและสมรรถนะหลักของส่วนราชการ

วิสัยทัศน์  เป็นองค์กรสาธารณสุขที่ดี   ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

พันธกิจ1.พัฒนาและจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือเครือ    3.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีสนับสนุนบริการสุขภาพ  4.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ตามมาตรฐานวิชาชีพและทำงานอย่างมีความสุข

สมรรถนะหลัก      บุคลากรของส่วนราชการตรงต่อเวลา  มีความซื่อสัตย์   มีวินัย  อุทิศตน

เสียสละ  ร่วมแรงร่วมใจ  โปร่งใสตรวจสอบได้

 

ค่านิยม  MOPH

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเปือยน้อย  มีบุคลากรรวม    คน ประกอบด้วย ข้าราชการ ๔๓  คน (ร้อยละ ๕๗.๓๓)  ลูกชั่วคราวรายปี  ๑๒  คน (ร้อยละ 1๖.00)       การศึกษาส่วนใหญ่ของบุคลากรในภาพรวม ระดับปริญญาตรี  ร้อยละ ๙๗.   ปริญญาโทร้อยละ ๙.๒ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม  255๙)   อายุต่ำสุด ๒๒ ปี โดยเฉลี่ยอายุ ๔๔ ปี  สูงสุด ๕๙ ปี  โดยมีอัตราตำแหน่งที่สำคัญ

พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข จพ.สาธารณสุข  จพ.ทันตะสาธารณสุข และลูกจ้างแพทย์แผนไทย  จนท.บันทึกข้อมูล และลูกจ้างทำความสะอาด  ซึ่งโดยสรุปรพ.สต.หนึ่งจะมีบุคลากรขั้นต่ำ ๓ คน  สูงสุด ๕ คน  โดยเฉลี่ย ๓.๙๐ คน ดังนั้นการปฏิบัติหน้าที่ด้านพัสดุ  มีผอ.รพ.สต.เจ้าหน้าที่พัสดุ และลูกน้องในรพ.สต.๒ถึง๔ คน  ทำหน้าที่อื่นๆ  ทีรับมอบหมาย เช่น จนท.การเงิน  เป็นคณะกรรมการตรวจรับ ถ้าเกิน ๑หมื่นต้องใช้คณะกรรมการตรวจรับ๓คน  จำเป็นต้องไปขอรพ.สต.อื่นมาร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับ จัดซื้อจัดจ้าง

 

จำนวนข้าราชการ สสอ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
สถานบริการ  

จำแนกตามตำแหน่ง(คน)

  

หมายเหตุ
  จพ. นวก. พยาบาล ลูกจ้าง/อื่นๆ
สสอ.เปือยน้อย 1 0 1  
1.รพ.สต.ขามป้อม 3 1 2    
2.รพ.สต.สระแก้ว 3 1 1      
3.รพ.สต.วังม่วง 0 2 1    
รวมทั้งสิ้น 17 17 9 ๓๒ ๗๕

(4)  สินทรัพย์

–   ส่วนราชการมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่สำคัญอะไรบ้าง

– ส่วนราชการมีเทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญอะไรบ้าง ในการให้บริการและการปฏิบัติงาน (#)

คำตอบ

เทคโนโลยี 1. มีระบบ LAN เชื่อมโยงข้อมูลภายในหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน

2. มีฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (GIS) ใช้ เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

3. มีระบบ Internet และ Intranet ใช้ในการปฏิบัติงาน

4.Website  http//www.puainoi.net

 

อุปกรณ์

 

 

 

 

·       1. คอมพิวเตอร์ (ชนิดประมวลผลทั่วไป และชนิดพกพา)

·       2. เครื่องพิมพ์เอกสาร เครื่อง scanner เครื่อง copy-print

·       3. เครื่อง Projector เครื่องฉายภาพทึบแสง

·       4. เครื่องเสียง วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ เครื่องโทรสาร

·       5. กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวิดีโอ

อุปกรณ์ ·       6. ตู้เย็น   7. ครุภัณฑ์การแพทย์ประจำสถานีอนามัย
สิ่งอำนวยความสะดวก

(สถานที่ให้บริการ สถานที่ทำงาน)

·       1. ห้องประชุม   ๒. ลานจอดรถ ๓. เครื่องปรับอากาศ พัดลม

·       4. โทรทัศน์     5. รถยนต์ และรถจักรยานยนต์

 

(5)  กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ

–   ส่วนราชการดำเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่สำคัญอะไรบ้าง  คำตอบ

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เนื้อหา สาระสำคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ส่วนราชการ

ที่เป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย

2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานพัสดุ พ.ศ. 25๖๐ ควบคุม กำกับ การเบิกจ่ายงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ การจัดทำทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุครภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบ 2. สำนักนายกรัฐมนตรี
3. พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2542 รวบรวม วิเคราะห์ สรุป และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ 3. กระทรวงมหาดไทย
4. พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ลักษณะของข้าราชการพลเรือนสามัญ

หมวด 1 -๘

4. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
5. พ.ร.บ.บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ระเบียบและวิธีปฏิบัติราชการ 5. กระทรวงมหาดไทย
6. พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ควบคุมการผลิต การจำหน่าย การนำเข้า และการขึ้นทะเบียนวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 6. กระทรวงสาธารณสุข
7. พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 ควบคุมสถานที่ผลิตอาหาร การนำเข้าอาหารให้ได้มาตรฐาน 7. กระทรวงสาธารณสุข
8. พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510,2527 ควบคุมการจำหน่ายยาแผนปัจจุบันและแผนโบราณ 8. กระทรวงสาธารณสุข
9. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ควบคุมการผลิต การจำหน่าย การนำเข้า ยาเสพติด 9. กระทรวงสาธารณสุข
10. พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2531 ควบคุมการผลิต การนำเข้า การเก็บ การจำหน่าย เครื่องมือแพทย์และสถานที่ผลิต 10. กระทรวงสาธารณสุข
11. พ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 ควบคุมฉลาก การผลิต การนำเข้า การจำหน่าย และสถานที่ผลิต เครื่องสำอาง 11. กระทรวงสาธารณสุข
12. พ.ร.บ.วัตถุอันตราย
พ.ศ. 2535
ควบคุมการผลิต การส่งออก การนำเข้า การจำหน่าย การมีไว้ในครอบครอง และฉลาก วัตถุอันตราย

 

12. กระทรวงสาธารณสุข
13. พ.ร.ก.ป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 ควบคุมการผลิต การนำเข้า การจำหน่าย สารระเหย และการบำบัดรักษาผู้ติดสารระเหย 13. กระทรวงสาธารณสุข
14.พ.ร.บ.สถานพยาบาล
พ.ศ. 2541
ควบคุมการออกใบอนุญาตตั้งสถานพยาบาล และผู้ประกอบวิชาชีพ 14. กระทรวงสาธารณสุข
15. พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้พิการ พ.ศ. 2534
กล่างถึงความพิการ การคุ้มครอง การสงเคราะห์ การพัฒนา และการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยวิธีการทางการแพทย์ ทางการศึกษา ทางสังคมและการฝึกอาชีพตลอดจนแก้ไขปัญหาและขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่คนพิการ 15. กระทรวงสาธารณสุข
16. พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 ข้อบัญญัติเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ การบริหารกิจการของกองทุน 16. กระทรวงสาธารณสุข
17. พ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2535 กำหนดบทบาทหน้าที่ในการควบคุมป้องกันโรคและเมื่อมีการระบาดของโรค 18. กระทรวงสาธารณสุข
18. พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพ
ผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535
1. กำหนดประเภทของบุหรี่ และผู้สูบบุหรี่

2. การกำหนดสถานที่สาธารณะ ผู้ดำเนินการสถานประกอบการ

3. การกำหนดเขตปลอดบุหรี่ เขตสูบบุหรี่

 

18. กระทรวงสาธารณสุข

 

 

 

 

 

19. พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 1. กระทรวงสาธารณสุขมีอำนาจ/หน้าที่สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน ควบคุมรักษาโรคภัย การฟื้นฟูสมรรถภาพประชาชน

 

19. กระทรวงสาธารณสุข
20. พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ พ.ศ. 2545 ประชาชนผู้มีสิทธิ์ทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ และประชาชนผู้มีสิทธิ์ในระบบหลักประกันสุขภาพเข้าถึงบริการสุขภาพและได้รับการคุ้มครองสิทธิ์

 

20. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
21. พ.ร.บ.คุ้มครองการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 ว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

 

21. กระทรวงสาธารณสุข
23. พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535   23. กระทรวงมหาดไทย

 

. ความสัมพันธ์ภายในภายนอกองค์กร

๓. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร

โครงสร้างองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเปือยน้อย  เป็นส่วนราชการส่วนภูมิภาค ของกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานภายใต้นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งอยู่ภายใต้สายการบังคับบัญชานายอำเภอเปือยน้อย  และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  จำนวน ๓ แห่ง   ซึ่งเป็นหน่วยงานอยู่ภายใต้การบริหารของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเปือยน้อย      สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเปือยน้อยเป็นหน่วยงานให้การสนับสนุนด้านวิชาการการสาธารณสุข  และประสานงานด้านสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอเปือยน้อย  ที่ประกอบด้วยหน่วยงานสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น    สถานประกอบการเอกชน   และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  โดยมีเป้าหมายคือการส่งเสริม  ป้องกัน รักษาพยาบาลและ ฟื้นฟูสุขภาพ แบบการบูรณาการงานสาธารณสุขร่วมกับส่วนราชการระดับอำเภอ ตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเปือยน้อย   โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพ  ภายใต้ระบบสุขภาพที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ รวมทั้งยังเป็นอำเภอด่านหน้าที่เป็นเส้นทางเชื่อมการคมนาคม   เศรษฐกิจ   ของภาคอีสานตอนกลาง

 

แผนภูมิที่ 1  แสดงโครงสร้างบริหารงานสาธารณสุขอำเภอเปือยน้อย

 

 

 

– มีแนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกันอย่างไร

คำตอบ

ส่วนราชการ /

องค์กรที่เกี่ยวข้อง

บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติร่วมกัน ข้อกำหนดที่สำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกัน
กระทรวง/ทบวง/กรม/สสจ./สสอ./สอ./อบต./ เทศบาล /กลุ่มองค์กรต่าง ๆ

 

 

ให้นโยบาย  ประสานงาน / ข้อมูล  การนิเทศ ควบคุมกำกับ  ติดตามงาน  รายงานผล

เพื่อ

-ปฏิบัติตามนโยบาย

-ข้อมูลถูกต้อง  ทันสมัย

-บริการประทับใจ

-นโยบายที่ชัดเจน

-ติดต่อประสานงานอย่างรวดเร็ว

-รายงานถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

-คำสั่ง

-หนังสือราชการ ,หนังสือเชิญประชุม

-โทรศัพท์

-FAX

-Ems/จดหมาย

– Intranet

 

(8)   คำถาม

– กลุ่มผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของส่วนราชการคือใครบ้าง (#)

– กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้มีความต้องการและความคาดหวังที่สำคัญอะไรบ้าง (#)

– แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกันคืออะไร (#)

คำตอบ

 

กลุ่มผู้รับบริการ

 

บริการที่ให้ ความต้องการ/
ความคาดหวัง
แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกัน
1. ประชาชนทั่วไป -การสำรวจข้อมูลประชากร

-การทำบัตรประจำตัวผู้รับบริการ

-การให้บริการหลักในสถานบริการ

-การติดตามเยี่ยมบ้าน

-ความรวดเร็ว ถูกต้อง ตรงเวลา

-มีความสุภาพ

-มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

-มีความเสมอภาค

-จัดทำบอร์ดขั้นตอนการให้บริการ

-จัดโต๊ะประชาสัมพันธ์

-ผลิตแผ่นพับ/ภาพพลิก

-โทรศัพท์

-ให้บริการเชิงรุก

-ป้ายนิทรรศการต่างๆ

 

2. กลุ่มผู้ประกอบการ -การเขียนคำร้องขอใบอนุญาต

-การออกใบอนุญาตประกอบการ

-การยื่นเสียภาษี

-ความรวดเร็ว ถูกต้อง ตรงเวลา

-มีความสุภาพ

-มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

-มีความเสมอภาค

-จัดทำบอร์ดขั้นตอนการให้บริการ

-จัดโต๊ะประชาสัมพันธ์

-ผลิตแผ่นพับ/ภาพพลิก

-โทรศัพท์

-ให้บริการเชิงรุก

-ป้ายนิทรรศการต่าง

1. ประชาชน/อบต./อสม./NGO -การสำรวจข้อมูลประชากร

-การทำบัตรประจำตัวผู้รับบริการ

-การให้บริการหลักในสถานบริการ

-การติดตามเยี่ยมบ้าน

-ความรวดเร็ว ถูกต้อง ตรงเวลา

-มีความสุภาพ

-มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

-มีความเสมอภาค

-จัดทำบอร์ดขั้นตอนการให้บริการ

-จัดโต๊ะประชาสัมพันธ์

-ผลิตแผ่นพับ/ภาพพลิก

-โทรศัพท์

-ให้บริการเชิงรุก

-ป้ายนิทรรศการต่างๆ

 

  1. ความท้าทายต่อองค์กร

เป็นการตอบคำถาม เพื่ออธิบายถึงสภาพการแข่งขัน ความท้าทายที่สำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ และระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการของส่วนราชการ

ก. สภาพการแข่งขัน

  • คำถาม   – สภาพการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของส่วนราชการเป็นเช่นใด (ให้ส่วนราชการตอบตามความเหมาะสมของภารกิจของส่วนราชการ)

คำตอบ

 

ประเภท

การแข่งขัน

คู่แข่ง ประเด็นการแข่งขัน ผลการดำเนินงานในปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประสบความสำเร็จ
1. การแข่งขันภายใน
ประเทศ

 

1.ทุกอำเภอในจังหวัดขอนแก่น

2.ทุกสสอ./รพสต.ในจังหวัด/เขต 7

-PMQA

-รพ.สต.ติดดาว

การดำเนินงานอยู่ที่ขั้น 3

-การดำเนินงานอยู่ที่ขั้น 3

 

 

-ด้านวิชาการ

-ข้อมูลที่ดี ถูกต้องครบถ้วน

-เทคโนโลยีที่เหมาะสม

-มีงบประมาณ/ทีมสุขภาพที่ดี

-มีคุณภาพ

2. การแข่งขันภายนอกประเทศ

 

1. ………….

2. ………….

……………..

ค้นคว้าจาก web Site ใน Internet/งานวิจัย    
ปัจจัยแต่ละด้าน สิ่งที่เปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพการแข่งขัน
1. ปัจจัยภายใน 1.นโยบายรัฐบาล/กระทรวง/จังหวัด/CUP

2.การปรับเปลี่ยน/โยกย้ายบุคลากร

3.สถานบริการอยู่ห่างไกลความเจริญ

2. ปัจจัยภายนอก 1.เทคโนโลยีต่างๆ

2.การเมืองระหว่างประเทศ

3.เศรษฐกิจ/สังคมระหว่างประเทศ

. ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์

  • คำถาม

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการคืออะไร (#)

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ สิ่งที่ท้าทาย
ด้านพันธกิจ

 

-การเข้าถึงบริการของประชาชนอย่างรวดเร็ว

-การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน

ด้านปฏิบัติการ

 

-การส่งมอบบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว ได้มาตรฐาน
ด้านทรัพยากรบุคคล

 

 

-การพัฒนาบุคลากรให้ทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่

-การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการทำงานของบุคลากร

-ความสามารถของบุคลากรที่ไม่เหมาะกับลักษณะงาน

 

. ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ

คำถาม

 

แนวทางและวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพของส่วนราชการ รูปแบบที่ใช้ในการปรับปรุง เช่น PDCA. , PMQA ,5ส
แนวทางในการเรียนรู้ขององค์กร

 

ใช้ KM , Internet  ,LO  ห้องสมุด  การศึกษาต่อเนื่อง  การสอบการแข่งขัน  การฝึกอบรม/การศึกษาดูงาน/สัมมนา

เป็นต้น